Technik hotelarz zawód z przyszłością

Miejsca praktyk

Hotel ZAMEK Rynie

Hotel ANDERS koło Ostródy

Hotel ANEK w Mršgowie

Hotel MANOR w Olsztynie

Warmiński w Olsztynie

Pałac Galiny

 

Strona szkoły

EGZAMIN ZAWODOWY

Orange Juice

Struktura nowego egzaminu zawodowego
Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej
Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego:
- z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, po uzyskaniu upoważnienia przez placówkę przeprowadzającą egzamin LUB - z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi (w tej formie egzamin może być przeprowadzany do dnia 31 sierpnia 2017 r.) Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.
Część praktyczna jest przeprowadzana w formie testu praktycznego.
Część praktyczna egzaminu zawodowego polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym. Stanowisko powinno być przygotowane z uwzględnieniem warunków realizacji kształcenia w danym zawodzie określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach, właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie, w zakresie której odbywa się ten egzamin.
Na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego Zdający ma 10 minut, których nie wlicza się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego. Część praktyczna egzaminu zawodowego trwa 150 min.


Kiedy egzamin jest zdany?
Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:
1) z części pisemnej - co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli Zdający rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego), oraz
2) z części praktycznej - co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.
Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. Wynik ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

EGZAMIN ZAWODOWY - Linki

Zadania egzaminacyjne dla zawodu technik hotelarstwa
Egzamin zawodowy
Informatory dla technikówi szkół policealnych
                               

    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach

ul. Limanowskiego 10 11-200 Bartoszyce tel. 89 762 26 61 sekretariat@mechaniak.edu.pl